REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

miniu.com.pl

§1

Określenie Sprzedawcy

1. Właścicielem Sklepu jest:

Piechu Investment Patryk Piechnik

z siedzibą przy Spacerowa 33 , 05-816 Michałowice

NIP: 5342422416

REGON: 146712486

Telefon: 513100750

E-mail: p.piechnik@miniu.com.pl

Adres korespondencyjny:

Piechu Investment Patryk Piechnik

ul. Hlonda 8b m 102

02-972 Warszawa

§2

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy [dalej Sklep] prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu na podstawie

niniejszego Regulaminu [dalej Regulamin].

2. Klientem [dalej Klient] może być:

 pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała w

Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,

 pełnoletnia osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Polsce lub na

terenie Unii Europejskiej,

 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która

jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,

 osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary dostępne w Sklepie są nowe i są wolne od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność

za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13

ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 556 1 -556 3

Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

 za pośrednictwem formularzy interaktywnych dostępnych na stronach internetowych Sklepu

(koszyk klienta),

 e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację

Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany

podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości opisującej przedmiot zamówienia. W

przypadku podania niepełnych, błędnych, sprzecznych informacji przez Klienta podczas składania

zamówienia, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędów.

3. Dla stron wiążące są informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym

towarze w momencie złożenia zamówienia. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru,

jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.

4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu

Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.

5. Składając zamówienie, Klient, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych produktów.

6. Po złożeniu zamówienia, na wskazany adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o

kolejnych etapach realizacji zamówienia:

 po weryfikacji złożonego zamówienia, Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu

zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w

§3 ust. 5 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

7. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres

poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia

adres pocztowy.

8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od

momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym

Sklepu.

9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny

opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4

Płatności

1. Klient ma do wyboru formy płatności:

 płatność przyz odbiorze (pobranie),

 płatność przelewem na wskazane konto bankowe (przelew),

 płatność elektroniczna za pośrenictwem DotPay (DotPay).

2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni

kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich, poczty polskiej lub udostępnia

do odbioru osobistego w siedzibie Sklepu.

§6

Reklamacje /rękojmia/

1. W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany

towar wraz z opisem niezgodności. Adres, pod który Klient winien odesłać towar:

Piechu Investment Patryk Piechnik

ul. Hlonda 8b m 102

02-972 Warszawa

2. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz

z opisem niezgodności.

3. Wzór formularza reklamacyjnego stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.

4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks

Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.

5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):

 wymiany towaru na nowy;

 naprawy towaru;

 obniżenia ceny;

 odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania żądania. Sklep

rozpatrzy żądania Klienta, biorąc pod uwagę następujące okoliczności:

 łatwość i szybkość wymiany lub naprawy towaru;

 charakter wady – istotna czy nieistotna;

 to, czy towar był wcześniej reklamowany.

6. Sklep może odmówić żądania Klienta dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem,

że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania (np. ze względu na zaprzestanie

produkcji określonych części zamiennych lub całego towaru), lub w porównaniu z drugim z możliwych

żądań, wymagałaby nadmiernych kosztów (np. żądanie wymiany całego urządzenia na nowe, jeśli

uszkodzenie dotyczy jednego elementu o niskiej wartości.). Sklep zaproponuje w takim wypadku

alternatywne rozwiązanie.

7. Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania

sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;

 za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,

 za pośrednictwem Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w

Warszawie przy ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa www.wiih.org.pl

Przebieg postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określony

jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016

r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).

§7

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient będący konsumentem

ma prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny.

2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia

towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie

oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

 listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od

umowy na swój koszt.

4. Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia. Sklep może wstrzymać się

ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub

dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

5. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego posłużył się Klient. W

przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

6. W przypadku, gdy Klient wybrał inny, niż najtańszy oferowany przez Sklep, sposób dostawy

przedmiotu , Sklep nie zwróci Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Sklep zwróci

jedynie koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu do Klienta.

7. Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania,

zabezpieczenia, nadania).

8. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach umów:

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,

której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze

względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według

specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie

świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia

od umowy i po poinformowaniu go przez Sklep o utracie prawa odstąpienia od umowy;

 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki

termin przydatności do użycia;

 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy

komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

 o świadczeniu usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który

został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez

Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep

nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od

umowy;

 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój

charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona

przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie

30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma

kontroli;

 w której Klient wyraźnie żądał, aby Sklep przysłał do niego przedstawiciela w celu dokonania

pilnej naprawy lub konserwacji (jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których

wykonania Klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do

wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Klientowi w

odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);

 dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 zawartej w drodze aukcji publicznej;

 świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu

rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami

rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres

świadczenia usługi.

9. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny nie przysługuje Klientowi nie będącemu

konsumentem.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, będące wynikiem korzystania z

niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania

rzeczy.

§8

Newsletter

1. Klient może wyrazić dodatkową dobrowolną zgodę na przesyłanie na wskazany adres poczty

elektronicznej treści reklamowych, handlowych, marketingowych a także dodatkowych informacji

związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

2. Podanie adresu poczty elektronicznej w celu zamówienia usługi newsletter oznacza zgodę na

przesyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej treści reklamowych, handlowych,

marketingowych a także dodatkowych informacji związanych z działalnością gospodarczą Sklepu.

3. Klient po podaniu adresu email otrzymuje wysłane przez Sklep potwierdzenie rozpoczęcia

świadczenia usług drogą elektroniczną.

4. Otrzymanie przez Klienta wiadomości potwierdzającej rozpoczęcie świadczenia usług drogą

elektroniczną oznacza moment zawarcia umowy.

5. Świadczenie usług jest bezpłatne.

6. Dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną nie wymaga od Klienta podania żadnych

dodatkowych danych poza adresem e-mail.

7. Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ma charakter bezterminowy zastrzeżeniem

zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi wypowiedzieć umowę

rezygnując z usług świadczonych drogą elektroniczną poprzez:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu w

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz

informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Umowa dotycząca świadczenia usługi newsletter ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w

momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę należy

przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

9. Reklamacja powinna wskazywać oznaczenie Klienta w szczególności wskazanie jego adres

elektronicznego. Ponadto niezbędne jest wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą

reklamacji oraz wskazanie zakresu żądania. Dokładny opis procedur reklamacyjnych znajduje się w §6

niniejszego Regulaminu.

10. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia

od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle

w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usługi newsletter, oświadczenie o odstąpieniu od

umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma

złożenia oświadczenia może być dowolna, np.

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za

wyraźną zgodą Klienta.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep

może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§9

Konto Klienta

1. Klient może założyć w ramach stron internetowych Sklepu Konto pozwalające na spersonalizowane

zakupy, podgląd historii zamówień, podgląd statusów zamówień, zmianę danych wysyłkowych,

dostęp do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.

2. Sklep nie pobiera żadnych opłat za prowadzenie Konta Klienta.

3. Klient może założyć Konto wypełniając odpowiednie formularze interaktywne zawarte na stronach

internetowych Sklepu.

4. Po wypełnieniu odpowiednich formularzy interaktywnych na stronach internetowych Sklepu, na

wskazany podczas rejestracji adres e-mail wysyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach

realizacji usługi utworzenia Konta:

 po weryfikacji danych Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej

informację o utworzeniu Konta Klienta. Informacja o utworzeniu Konta jest oświadczeniem

Sprzedawcy o rozpoczęciu świadczenia usługi prowadzenia Konta.

5. Każdy Klient może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując tym samym umowę o

świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Usunięcia Konta można dokonać:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela

Konta, oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

6. Klient powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta.

7. Sklep może odmówić rejestracji gdy dane podane podczas rejestracji budzą uzasadnione

wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności.

8. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. Klient ma prawo odstąpienia

od umowy bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne, jeżeli Klient wyśle

w terminie 14 dni od daty utworzenia Konta Klienta, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do

zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia przed jego upływem. Forma złożenia

oświadczenia może być dowolna, np.

 oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o

prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),

 drogą mailową na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku gdy Sklep w pełni wykonał usługę za

wyraźną zgodą Klienta (w szczególności: gdy Klient dokonał zamówienia).

9. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ma charakter bezterminowy

zastrzeżeniem zdania następnego. Klient może w każdym momencie świadczenia usługi

wypowiedzieć umowę poprzez kontakt:

 wysyłając wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W

wiadomości email powinny się znaleźć dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta,

oraz informacja o chęci rozwiązania umowy,

 kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu

10. Umowa dotycząca świadczenia usługi prowadzenia Konta ulega rozwiązaniu ze skutkiem

natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych przez Sklep.

11. W przypadkach uzasadnionych (np. rażące łamanie postanowień Regulaminu przez Klienta) Sklep

może rozwiązać umowę za wypowiedzeniem, z zachowaniem siedmiodniowego terminu

wypowiedzenia.

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej

Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11 Ochrona prywatności

 

1. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 

2. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych drogą elektroniczną zapisując się do usługi Newsletter.

 

3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności.

 §12

Środki techniczne

1. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu i składania

zamówień na produkty, niezbędne jest:

a) urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i

przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);

c) włączona obsługa JavaScript;

d) akceptacja wykorzystywania plików cookies (wymagane w celu złożenia zamówienia).

§13

Postanowienia szczególne

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep, niniejszy Regulamin stanowi

regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca

2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep są następujące:

 zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep,

 przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia,

przebieg realizacji zamówienia,

3. Tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

 w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania

wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg realizacji

zamówienia, - określone zostały w paragrafie 3 Regulaminu.

4. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy

prawa.

§14

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.

3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu.

4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w

ustawieniach konta.

5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich publikacji w sposób określony

w ust. 3.

6. Sklep uznaje, iż Klient posiadający konto na stronach internetowych Sklepu zaakceptował zmiany

regulaminu, jeśli nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.

7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo

polskie.

Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Piechu Investment Patryk Piechnik

ul. Hlonda 8b m 102

02-972 Warszawa

patrykpiechnik@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy

następujących rzeczy:_____________________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Załącznik nr 2

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Piechu Investment Patryk Piechnik

ul. Hlonda 8b m 102

02-972 Warszawa

patrykpiechnik@gmail.com

Ja ___________________________niniejszym informuję o wykryciu wad w następujących

produktach:

1. _________________________________________________

Data wykrycia wady: _______________________________________

Szczegółowy opis wykrytych wad:__________________________________________________

Data zawarcia umowy/dostawy:____________________________________________________

Imię i Nazwisko Klienta:______________________________________________________

Adres Klient:_______________________________________________________________

Żądania Klienta: wymiany towaru na nowy/naprawy towaru/obniżenia ceny/odstąpienia od umowy –

(o ile wada jest istotna)*.

*niepotrzebne skreślić

Informacje dodatkowe:_________________________________________________

Podpis Klienta**:_____________________________________________________________

**tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Każdy Klient będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia

roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych,

konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/